Algemene voorwaarden

Levering producten en diensten

Het product MPM wordt als een SAAS dienst aangeboden en is voor een klant beschikbaar via internet. Tenzij expliciet anders is overeengekomen zijn alle bepalingen van toepassing op de aanbieding van deze dienst. De klant dient zelf over de benodigde en geschikte infrastructuur en apparatuur te beschikken die Micronomix voor het gebruik van MPM ondersteunt en wordt aanbevolen. Ook de internetaansluiting, snelheid van de verbinding en kwaliteit van die verbinding zijn voor kosten en verantwoordelijkheid van de klant en geen onderdeel van de dienst van Micronomix.

Beschikbaarheid SAAS dienst

MPM is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor gebruik. Eventuele onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd buiten kantooruren op onze servers in Amsterdam. Micronomix streeft naar een zo soepel mogelijke gebruikerservaring en daarom monitoren wij 24 uur per dag onze dienst. Micronomix behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de dienst voor een klant met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen indien daar vanuit het oogpunt van veiligheid voor Micronomix of andere klanten aanleiding voor is. Ook achterstallige betaling kan leiden tot een tijdelijke opschorting van de beschikbaarheid.

Beschikbaarheid eigen implementatie bij klant

Wanneer gekozen wordt voor lokaal gebruik van MPM bij klant op locatie of in een eigen datacenter, dan dient klant alle aanwijzingen en procedures te volgen die Micronomix heeft afgegeven of zal afgeven voor het juist functioneren van de dienst. In dat geval wordt een aparte gebruiksovereenkomst opgesteld die verder buiten het kader van deze voorwaarden valt. Voor deze situatie gelden ook afwijkende tarieven en procedures voor beheer en kwaliteits-monitoring van de dienst.

Inhoud van de dienst

De binnen MPM beschikbare functionaliteit is door klant zelf in te richten, te configureren en te beheren. Als functionaliteit wordt voorzien of gevraagd buiten die context zal Micronomix proberen in overleg hiervoor een bredere toepassing te vinden. Als de toepassing klant specifiek blijkt zal een voorstel tot het maken van maatwerk worden gedaan die dan buiten de abonnementskosten zullen vallen.

Service en communicatie

Micronomix streeft ernaar tekortkomingen of onvolkomenheden die gemeld worden op dezelfde werkdag op te lossen. Van iedere melding ontvangt de klant een bevestiging en eerste inschatting van aard en omvang van het probleem en indien mogelijk een uitspraak over het moment dat het hersteld zal zijn. Alle contacten tussen Micronomix en een specifieke klant verlopen via de bij Micronomix bekende contactpersoon. Interne communicatie met medewerkers van de klant vinden niet plaats tenzij dat expliciet gewenst en aangegeven is.

Gebruikersverklaring

Bij in gebruik name van MPM verklaart de klant zich bekend met deze voorwaarden en heeft deze geaccepteerd. De overeenkomst is rechtsgeldig vanaf de datum van ingang van de overeenkomst.

Ingang van abonnement

De ingangsdatum van het abonnement is de datum waarop Micronomix de dienst op verzoek van klant beschikbaar stelt voor gebruik. Als klant echter data gaat invoeren vóór de oorspronkelijke ingangsdatum dan wordt automatisch de ingangsdatum opnieuw bepaald op de eerste datum welke in de data is gebruikt. De verrekening van de door klant te betalen bedragen loopt altijd gelijk met de ingangsdatum van het abonnement.

Opzegging van abonnement

Het abonnement wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden bij organisaties kleiner dan 20 medewerkers. Voor organisaties groter dan 20 medewerkers is de minimale abonnementsduur 1 jaar. Het abonnement kan opgezegd worden door uiterlijk 1 maand voor verstrijken van de abonnementsperiode daartoe mondeling of schriftelijk een verzoek te doen. Zonder opzegging wordt een abonnement automatische verlengd met de duur van het abonnement op grond van de dan geldende grootte van de organisatie van de klant. Kosten die klant bij beëindiging van het abonnement zou moeten maken om over te stappen naar een andere dienst waarbij de data in Micronomix moet worden meegenomen, zijn voor kosten van de klant.

Prijs en prijswijzigingen

Op de website zijn de standaard prijzen vermeld die gelden voor MPM en de verschillende modules. Micronomix behoudt zicht het recht voor om zonder voorafgaande overeenstemming prijswijzigingen op haar diensten door te voeren die in het kader van inflatie-correcties of andere vanuit de economische context opgelegde prijswijzigingen noodzakelijk zijn.

Betaling

Maandelijks wordt een factuur gestuurd die gebaseerd is op de gebruikersgegevens van de vorige periode / maand. Indien daartoe aanleiding kan op verzoek een andere betalingstermijn worden overeengekomen. Micronomix behoudt zich het recht voor indien daartoe aanleiding is om de abonnementsgelden vooruit te gaan innen.

Aansprakelijkheid

Micronomix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in materiële of immateriële zin van haar klanten of daaraan gelieerde partijen, anders dan veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid. Ook schade ontstaan uit niet of slecht werkende infrastructuur, apparatuur of internetverbindingen, aanvallen op datacenters of hackers valt buiten de aansprakelijkheid. Data-verlies of data-verminking en het herstel hiervan zijn voor risico van de klant, tenzij sterk aannemelijk te maken is dat dit het gevolg is van handelen van Micronomix. In alle andere gevallen zullen voor data-herstel altijd meerkosten in rekening worden gebracht.

Beveiliging

Diensten en gekoppelde databronnen zijn volgens de geldende normen beveiligd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang. Micronomix heeft met leveranciers en partijen hierover sluitende en controleerbare afspraken gemaakt om het onderhoud en de beveiliging van onze dienst en alle daarbinnen vastgelegde data te garanderen. Alle data wordt opgeslagen bij datacenters in Nederland. Er wordt geen code of data buiten Nederland bewaard of gearchiveerd. Het beheer van gebruikersgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden is uitdrukkelijk de taak van de klant en moet binnen de organisatie van de klant worden belegd.

Compliancy

Micronomix hanteert bij haar eigen werkwijze een aantal regels in het contact met klanten en vertegenwoordigers van haar klanten:

  1. Micronomix en haar vertegenwoordigers nemen geen gunsten in ontvangst van klanten of geven zelf gunsten aan medewerkers van haar klanten. Wij streven een integere bedrijfsvoering na en verwachten dat ook van onze klanten.
  2. Micronomix en haar vertegenwoordigers gaan op een respectvolle wijze om met klanten, medewerkers van klanten en in het algemeen met alle mensen waar wij direct of indirect mee te maken hebben. Micronomix verwachtt ook van onze klanten eenzelfde houding.
  3. Micronomix en haar vertegenwoordigers verstrekken geen gegevens van klanten aan derden, ook niet als deze derden eigen klanten zijn. In uitzonderlijke gevallen waarin voor partijen het wenselijk zou zijn dat informatie wordt uitgewisseld, wordt hierover expliciet vooraf met partijen een afspraak gemaakt.
  4. Micronomix ontwikkelt haar diensten en producten vanuit een ‘fitness for use’ visie. Wij streven daarom naar een open en transparante communicatie over afspraken en verwachtingen met onze klanten. Wij verwachten van onze klanten eenzelfde open en transparante communicatie.
  5. Micronomix informeert klanten volledig en streeft langdurige integere samenwerkingsverbanden na.

Misbruik

Het gebruiksgedrag van medewerkers van klant wordt vastgelegd. Dit wordt gedaan ter verbetering van de dienstverlening en om in het geval er sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofd gebruik of misbruik te kunnen voldoen aan de complicancy procedures van de klant. In het geval misbruik van de dienst wordt geconstateerd zal altijd na overleg met de desbetreffende klant aangifte worden gedaan en zo nodig gekeken worden of rechtsvervolging kan worden ingezet.

Continuïteitswaarboring

Micronomix garandeert gedurende een periode van 1 jaar na het lopende kalenderjaar de beschikbaarheid van de dienst in het geval Micronomix haar verplichtingen niet meer na zou kunnen komen. Micronomix heeft doorlopende afspraken gemaakt voor dit uitzonderlijke geval. Klanten zijn daarmee verzekert van toegang tot de dienst en de gegevens tot het eind van het volgende kalenderjaar.

Waarborging code

Alle code en oplossingen voor MPM worden centraal beheerd en door gekwalificeerde medewerkers geborgd. De code wordt op twee fysiek gescheiden locaties in Nederland bewaard buiten de context van de SAAS dienst om in het geval van brand, wateroverlast of andere calamiteiten de beschikbaarheid van de code en functionaliteit te kunnen garanderen. Zo nodig stelt Micronomix samen met een klant een 3de partij Escrow overeenkomst op bij EscrowDirect.eu de kosten voor rekening van de klant zijn en separaat in rekening worden gebracht.